1. september er det igjen tid for Nasjonal bibliotekdag, hvor Norsk Bibliotekforening vil feire og skape oppmerksomhet rundt Norges biblioteker. Årets tema er FNs bærekraftsmål.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Les mer om FNs bærekraftsmål her.

Vi håper og tror at biblioteket som institusjon er nyttig og relevant i forbindelse med flere av bærekraftsmålene. Nå finner du og en liten bokutstilling knyttet til disse hos oss! 

Kom gjerne innom oss og lån en bok, en film, et spill eller et tidsskrift – eller benytt deg av et av minibibliotekene våre spredd rundt i byen. Det nyeste ble satt opp på Nykirke i sommer.

Oversikt over bærekraftsmålene.
­

 • Utrydde fattigdom: Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
 • Utrydde sult: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 • God helse og livskvalitet: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 • God utdanning: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 • Likestilling mellom kjønnene; Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet
 • Rent vann og gode sanitærforhold: Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
 • Ren energi til alle: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
 • Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 • Industri, innovasjon og infrastruktur: Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon
 • Mindre ulikhet: Redusere ulikhet i og mellom land
 • Bærekraftige byer og lokalsamfunn: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige
 • Ansvarlig forbruk og produksjon: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 • Stoppe klimaendringene: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*
 • Livet i havet: Bevare og bruke havet og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
 • Livet på land: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
 • Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner: Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 • Samarbeid for å nå målene: Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling
Translate »