På Horten bibliotek er vi i gang med prosjektet «Bok til alle fysisk og digitalt». Dette er et ett-årig forprosjekt, som startet opp i januar 2021, og som har mottatt støtte fra Nasjonalbiblioteket og Vestfold og Telemark fylkesbibliotek. Viktige og gode samarbeidspartnere er Bjørnestien barnehage, Vestfold og Telemark fylkesbibliotek, Leser søker bok og Norsk barnebokinstitutt.
Målet med prosjektet er å utvikle bibliotekets tjenester og tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne. Denne målgruppen har biblioteket i dag i liten grad et tilbud til, og det ønsker vi å gjøre noe med.
Bjørnestien barnehage er universelt utformet med tanke på å passe for alle uavhengig av behov og forutsetninger. De ansatte i barnehagen har spesialkompetanse og de benytter ASK aktivt i hverdagen til alle barna i barnehagen. ASK står for alternativ og supplerende kommunikasjon. ASK er når vi bruker noe annet, eller noe i tillegg til talen, i kommunikasjonen som foregår ansikt til ansikt (Tetzchner & Martinsen, 2002). ASK kan være grafiske symboler, håndtegn, talemaskiner eller annet som delvis eller helt erstatter, støtter eller stimulerer talen.
«For alle» er en viktig grunntanke i prosjektet. Tjenestene som utvikles skal ikke bare være tilpasset barn med funksjonshemming, de skal også være spennende og attraktive for alle barn. Prosjektet har  fokus på FN’bærekraftmål nr 10- mindre ulikhet.
I Bjørnestien barnehage.
Fotograf: Marilia P. S. Hansson
Vi satte oss følgende tiltaksmål:
  • Utvikle bibliotekets formidlingstilbud om litteratur til alle uavhengig av funksjonsnivå
  • Få flere til å lese og øke utlånet fra biblioteket gjennom å skape et bærekraftig modellbibliotek for barnehagebarn med funksjonshemming
  • Oppsøkende bibliotekvirksomhet gjennom formidling av «Bok til alle-samlingen» fysisk og digitalt
  • Utvikle et formidlingsmateriale både i og utenfor bibliotekrommet
  • Utvikle og tilpasse bibliotekets tjenester til barn med funksjonshemming gjennom brukermedvirkning og samskaping mellom biblioteket, de ansatte i ressursbarnehagen og de foresatte
Gjennom arbeidet med forprosjektet har vi avdekket at det i dag knapt finnes litteratur og litteraturtilbud til barn med nedsatt funksjonsevne. Dette må utvikles og produseres før det kan formidles og tilbys i bibliotekene. I samarbeid med Bjørnestien barnehage, og Norsk barnebokinstitutt, tester vi nye litteraturformidlingsformer for barn som bruker ASK.
I mangel på tilpasset litteratur, bruker de ansatte i barnehagen i dag mye tid og ressurser på å klippe og lime og lage egne bøker med ASK, for å gi alle barna i barnehagen samme mulighet til å delta i felles litterære opplevelser. Vi ønsker at alle barn skal ha tilgang til bøker både i og utenfor biblioteket. Vi har med støtte fra Vestfold og Telemark fylkesbibliotek og Leser søker bok fått muligheten til å utvikle og produsere en ASK-utgave og en taktil utgave med punktskrift av bildeboka «Slem».
Forprosjektet «Bok til alle fysisk og digitalt» har vokst i omfang og tatt nye veier underveis. Prosjektperioden har derfor blitt utvidet og prosjektet avsluttes i løpet av juni 2022. 
Vi tenker at arbeidet som gjøres har overføringsverdi og vi ønsker å dele våre erfaringer med andre.
Fotograf: Camilla Heimstad-Bergseng
Translate »